Erotuomarikerho Pallopuntari ry:n säännöt

Voimassa 16.09.2022 alkaen

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Erotuomarikerho Pallopuntari ry. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä Kerho, jonka kotipaikka on Joensuu ja toiminta-alue Itä-Suomen läänin Pohjois-Karjalan maakunta. Kerhon virallinen kieli on suomi. Kerho voi kuulua jäsenenä valtakunnallisiin liikunta- ja urheilujärjestöihin sekä maakunnallisiin yhteistyöjärjestöihin ja -organisaatioihin.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Kerhon tarkoituksena on edistää jalkapallo-, Kaukalopallo- ja futsalerotuomareiden erotuomaritoimintaa ja parantaa erotuomaritoiminnan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä toimia jäsentensä yleisten ja yhteisten etujen edistäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho
 • järjestää kilpailu-, harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa
 • avustaa jäsenistöään erotuomaritoiminnassa tarvittavien välineiden hankinnoissa
 • seuraa alan kehitystä, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa tiedotteita ja lausuntoja

 • Toimintansa tukemiseksi kerho voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Kerho voi myös toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa tavanomaista kioskitoimintaa.

  3§ Jäsenet

  Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut jonkin pykälässä kaksi mainitun lajin erotuomaritoimintaan oikeuttavan peruskurssin sekä maksanut kerhon vuotuisen jäsenmaksun.
  Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
  Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy kerhon hallitus.
  Henkilö, joka pitkän aikaa on toiminut ansiokkaasti kerhon puheenjohtajana, voidaan yhdistyskokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua kerhon kunniapuheenjohtajaksi. Kerholla voi olla kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja.
  Henkilö, joka pitkän aikaa on erityisen ansiokkaasti edistänyt kerhon tarkoituksen toteuttamista, voidaan yhdistyskokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua kerhon kunniajäseneksi.
  Jokaista alkanutta täyttä kymmentä toimintavuotta kohden voidaan valita yksi kunniajäsen.

  4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, kerhon puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
  Hallitus voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhon mainetta tai ei enää täytä yhdistyslaissa tai kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
  Ennen lopullisen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus kuulemiseen, pois lukien jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

  5§ Jäsenmaksu

  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruudesta päättää kerhon syyskokous.
  Kunniapuheenjohtajalta sekä kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

  6§ Päätäntävalta ja yhdistyksen hallitus

  Yhdistyksen toimielimet ovat päätäntävaltaa käyttävänä yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä syyskokouksen valitsema kerhon hallitus, joka hoitaa kerhon asioita yhdistyslain ja kerhon sääntöjen mukaisesti sekä toteuttaa ja valvoo yhdistyskokouksen päätösten noudattamista.
  Hallitus huolehtii myös kerhon taloudenhoidosta ja vastaa näin kerhon kirjanpidon järjestämisestä, tilinpäätöksen laadinnasta sekä toiminnan tarkastuksessa mahdollisesti havaittujen puutteiden korjaamisesta.
  Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi sihteeri, rahastonhoitaja sekä enintään viisi (5) hallituksenjäsentä.
  Kerhon hallitus valitsee keskuudestaan kerhon varapuheenjohtajan.
  Hallituksen kutsuu kokoon kerhon puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa kerhon varapuheenjohtaja.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  Kerhon hallituksen kokoukseen voi etäosallistua kerhon hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouskutsussa määritellyllä tavalla.

  7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

  8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
  Tilinpäätös dokumentit liitteineen, yhdistyksen kokousten sekä johtokunnan kokousten pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
  Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

  9§ Yhdistyksen kokoukset

  Kerho pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista yhdistyskokousta, kevätkokouksen maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.
  Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään, kun yhdistyskokous niin päättää tai kun kerhon hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.
  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus muttei äänioikeutta.
  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
  Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  Yhdistyskokoukseen voi etäosallistua kerhon hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouskutsussa määritellyllä tavalla.

  10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Kerhon hallitus kutsuu varsinaiset kokoukset koolle sähköpostitse vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tai asettaa kokouskutsun nähtäville kerhon nettisivuille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
  Ylimääräiset yhdistyskokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa (1) ennen kokousta sähköpostitse tai viikkoa (1) ennen kerhon nettisivuilla julkaistavalla kokouskutsulla.

  11§ Varsinaiset kokoukset

  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
  8. Käsitellään muut johtokunnan ja jäsenten kokoukselle esittämät asiat
  9. Kokouksen päättäminen

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä seuraavalle kalenterivuodelle
  7. Vahvistetaan jäsen- ja kannatusmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo - ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
  9. Vahvistetaan johtokunnan jäsenten palkkiot seuraavalle kalenterivuodelle.
  10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä enintään viisi (5) hallituksen jäsentä seuraavalle kalenterivuodelle
  11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat (2)
  12. Käsitellään muut johtokunnan ja jäsenten kokoukselle esittämät asiat
  13. Kokouksen päättäminen

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
  Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

  12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

  13§ Muut määräykset

  Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole mainittu muita määräyksiä, noudatetaan voimassa olevaa Yhdistyslakia.

  JALISPUULAAKI KESÄ 2024

  Mestaruussarja

  Joukkue 0 V T H   Maalit P
  FC Möhö 9 8 0 1   41 - 16 24
  Fc Kusiharja 9 7 1 1   30 - 15 22
  FC TNNM 9 7 0 2   38 - 18 21
  FC PPKS 9 5 1 3   36 - 21 16
  FC Jet Set 9 3 1 5   23 - 28 10
  Black Bird 9 3 1 5   22 - 42 10
  Kädenvääntäjät 9 3 0 6   17 - 33 9
  Inter JoMoni 9 2 2 5   22 - 30 8
  PSV Noljakka 9 2 0 7   18 - 25 6
  Liperin Runkkarit 9 1 2 6   16 - 35 5

  Puulaakicup

  1. Kierros
  Black Bird - Kädenvääntäjät 3 - 5
  FC TNNM - FC Jet Set (2-2) 3 - 2rp
  Liperin Runkkarit - PSV Noljakka 2 - 5
  FC Möhö - FC PPKS 0 - 3
  VÄLIERÄT
  PSV Noljakka - FC TNNM 1 - 2
  FC PPKS (1-1) - Kädenvääntäjät 3 - 2rp
  FINAALI
  FC TNNM - FC PPKS 5 - 2