Erotuomarikerho Pallopuntari ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Erotuomarikerho Pallopuntari ry. Kotipaikka on Joensuu. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään kerhoksi. Kerho toimii Suomen Palloliiton ja SPL:n Itä-Suomen piirin jäsenyhdistyksenä. Lisäksi kerho on Suomen jalkapalloerotuomariliiton jäsen. Kerhon toimialueena on Itä-Suomen läänin Pohjois-Karjalan maakunta.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jalkapallo-, Kaukalopallo- ja futsalerotuomareiden erotuomaritoimintaa ja parantaa erotuomaritoiminnan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä toimia jäsentensä yleisten ja yhteisten etujen edistäjänä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailu-, harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa avustaa jäsenistöään erotuomaritoiminnassa tarvittavien välineiden hankinnoissa seuraa alan kehitystä, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa tiedotteita ja lausuntoja Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi myös toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa tavanomaista kioskitoimintaa.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut jonkin pykälässä kaksi mainitun lajin erotuomaritoimintaan oikeuttavan peruskurssin sekä maksanut kerhon vuotuisen jäsenmaksun. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksellä voi olla kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja. Jokaista alkanutta täyttä kymmentä toimintavuotta kohden voidaan valita yksi kunniajäsen.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

5§ Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruudesta päättää kerhon syyskokous. Kunniapuheenjohtaja sekä kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6§ Päätäntävalta ja johtokunta

Kerhon ylintä päätäntävaltaa käyttää kerhon jäsenkokous. Kerhon toimintaa hoitaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään viisi (5) jäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan kutsuu kokoon kerhon puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja puheenjohtajana on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta. Vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, yhdistyksen kokousten sekä johtokunnan kokousten pöytäkirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Kerho pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista jäsenkokousta, vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus muttei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava varsinaiset kokoukset koolle edellisen vuosikokouksen määräämällä tavalla tai kirjallisesti kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta tai kerhon kotipaikkakunnan sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään (2) viikkoa ennen kokousta tai sähköpostitse seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jokaiselle jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse toimitetulla kutsulla.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 • Päätetään sääntöjen 10§:n määräämissä rajoissa kerhon kokouksen koollekutsumistavasta
 • Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan jäsen- ja kannatusmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo - ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 • Valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä enintään viisi (5) johtokunnan jäsentä seuraavalle kalenterivuodelle
 • Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai vuosikokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13§ Muut määräykset

Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole mainittu muita määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.

JALISPUULAAKI KESÄ 2022

Mestaruussarja

Joukkue 0 V T H   Maalit P
FC PPKS 9 8 0 1   37 - 14 24
PoPS 9 8 0 1   28 - 13 24
FC Möhö 9 7 0 2   33 - 14 21
FC Jet Set 9 5 2 2   39 - 12 17
Black Bird 9 4 1 4   36 - 21 13
KPPD 9 4 1 4   22 - 12 13
PSV Noljakka 9 3 0 6   29 - 36 9
Liperin Runkkarit 9 2 0 7   23 - 38 6
RPP 9 1 0 8   14 - 45 3
HAPO 9 1 0 8   7 - 63 3

Puulaakicup

Karsintakierros
LiRu - FC Möhö 2 - 1
RPP - FC Jet Set 1 - 3
Black Bird - FC PPKS 0 - 9
VÄLIERÄT
PSV Noljakka - FC PPKS 2 - 3
FC Jet Set - LiRu 3 - 1
FINAALI
FC Jet Set - FC PPKS 2 - 1